Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

devilia
devilia
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential vianaelienn naelienn

February 13 2018

devilia
5343 584c

February 07 2018

devilia
1601 7006
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamarlylee marlylee

February 02 2018

devilia
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
devilia

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"
5338 4ab3
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viahaszraa haszraa
devilia
devilia
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
4623 4385 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella vianiskowo niskowo
devilia
7734 9ad8 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
devilia
8759 3c9e 500
Reposted fromnutt nutt viagreywolf greywolf
devilia
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
devilia
1921 d94f 500
Reposted fromdobby dobby
devilia
3183 6572 500
It's funny because it's true.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadobby dobby
devilia
1178 b913
Moje CV...
Reposted fromscorpix scorpix viadobby dobby
devilia
8709 69b5 500
Reposted fromdobby dobby
devilia
8710 e9bb 500
Reposted fromdobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl