Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

devilia

May 21 2017

devilia

May 17 2017

devilia
devilia
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaamie amie
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viachemiczna chemiczna
devilia
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viachemiczna chemiczna
devilia
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakrainakredek krainakredek
devilia

May 15 2017

devilia
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaChomikoveLove ChomikoveLove

May 14 2017

9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viakrainakredek krainakredek
devilia

May 13 2017

devilia
devilia

May 06 2017

devilia
devilia
devilia
devilia
devilia
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
devilia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl