Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

devilia
Reposted fromFlau Flau viacylonapplepie cylonapplepie
devilia
7497 eb90 500
devilia
2859 ad78 500
devilia
devilia
5829 81ec 500
Podatki.
Reposted fromdobry dobry viadancingwithaghost dancingwithaghost
devilia
6196 fefc 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapsycha psycha

May 03 2018

devilia

February 24 2018

devilia
devilia
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential vianaelienn naelienn

February 13 2018

devilia
5343 584c

February 07 2018

devilia
1601 7006
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamarlylee marlylee

February 02 2018

devilia
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
devilia

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"
5338 4ab3
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viahaszraa haszraa
devilia
devilia
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
4623 4385 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella vianiskowo niskowo
devilia
7734 9ad8 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl