Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

devilia
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabylejaka bylejaka

November 11 2017

devilia
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 10 2017

8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viamarlylee marlylee
devilia
1360 7354
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarlylee marlylee
devilia
1458 4ce1 500
Reposted fromtfu tfu viabeinthe beinthe
devilia
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viamarlylee marlylee
6512 fbc5 500

imickeyd:

Alexandr Kalinin © Sight 

Reposted fromopticculture opticculture viajoannna joannna

November 01 2017

devilia
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viawhyme whyme

August 26 2017

devilia
6471 713a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viahoseanna hoseanna
devilia
4499 05df
Reposted frommagdenvja magdenvja viahoseanna hoseanna

July 19 2017

devilia

May 21 2017

devilia

May 17 2017

devilia
devilia
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaamie amie
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viachemiczna chemiczna
devilia
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viachemiczna chemiczna
devilia
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakrainakredek krainakredek
devilia

May 15 2017

devilia
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaChomikoveLove ChomikoveLove

May 14 2017

9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl